top of page

Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.  
 
Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Edukacja 5.0 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-134) przy ul. 1 Sierpnia 8.
 
Inspektor Ochrony Danych
Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych,  mailowo - iodo@liceum-civitas.pl  bądź  na  ręce  IODO  na  adres korespondencyjny: Edukacja 5.0 sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 8, 02-134 Warszawa.
 
Podstawy i cele przetwarzania
Administrator realizując swoje statutowe cele przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. Dane osobowe przetwarzane są w celach:  

 • wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze,  w  związku  z  prowadzeniem  placówki edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c);  

 • realizacji wykonania umów o naukę, umów z zakresu prawa pracy oraz umów z kontrahentami i podwykonawcami (art. 6 ust. 1 lit. b); 

 • wskazanych w odrębnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a); 

 • m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzeniem działań marketingowych promujących działalność placówki edukacyjnej,  prowadzenia  monitoringu  na  terenie  placówki  edukacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia (art. 6 ust. 1 lit. f).

 
Okresy przechowywania danych
Dane osobowe, w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia, będą przechowywane przez okres:

 • dane dotyczące nauczania – do 50 lat, zgodnie z rzeczowym wykazem akt; 

 • dane dotyczące prowadzonych rekrutacji do Liceum Civitas – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego uczniów;

 • dane dotyczące prowadzonych rekrutacji dla kandydatów na pracowników – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na pracownika, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne – nie dłużej niż rok;

 • dane dotyczące pracowników – zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy;

 • dane kontrahentów i podwykonawców – przez czas określony umową i uzgodniony przez strony lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • dane księgowe – przez czas do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa odnoszących się do przechowywania dokumentów księgowych;

 • dane  wynikające  z  odrębnych  zgód  –  do  czasu  wygaśnięcia  okresu  na  jaki  zostały  udzielone,  bądź  do  czasu wycofania zgody;

 • dane dotyczące prowadzenia działań marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu;

 • dane  z  monitoringu  –  przez  okres  nieprzekraczający  3  miesięcy  od  dnia  nagrania  lub  do  czasu  wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba, że nagranie stanowi dowód postępowaniu – wówczas do czasu jego zakończenia.

 

Odbiorcy danych

Administrator  może  udostępnić  dane  osobowe  upoważnionym  pracownikom,  podmiotom  przetwarzającym  dane na zlecenie  administratora oraz  podmiotom  upoważnionym  do  uzyskania  informacji  na  podstawie  przepisów  prawa. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”). Mając na uwadze świadczenie usług przez podwykonawców przy realizacji usług oraz infrastruktury IT, administrator może zlecić wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza obszarem EOG, co może powodować przekazanie danych osobowych poza ten obszar, jednakże będą one chronione za  pomocą  standardowych klauzul  ochrony  danych,  które  zgodnie  z  art.  46  ust.  2  RODO  stanowią  odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w  sytuacji  uznania,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu  realizacji  statutowych  celów,  w  tym  m.in.  prowadzenia placówki edukacyjnej Liceum Civitas. Oznacza to, że każda osoba chcąca skorzystać z usług edukacyjnych bądź chcąca zostać kontrahentem/podwykonawcą lub pracownikiem, musi podać nam swoje dane osobowe.
 
Bezpieczeństwo danych
W  celu  zapewnienia  integralności,  poufności  i  dostępności  danych  osobowych  administrator  wdrożył  procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne, ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 
Wykorzystywanie plików „cookies” (ciasteczka)

Strona internetowa Liceum Civitas nie gromadzi automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem danych zapisywanych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Pliki cookies to niewielkie pliki tworzone i przechowywane na urządzeniach Użytkowników (np. na komputerze, smartfonie), pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony.

 

Podstawowym celem plików cookies jest dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz dostosowanie szybkości korzystania ze strony. Cookies pozwalają również zbierać anonimowe statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania. Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Korzystając ze strony internetowej Liceum Civitas, Użytkownik może otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich (np. Google, Facebook), realizujących kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów.

 

Użytkownik może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych. W każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję zapisywania plików cookies. Korzystanie ze strony internetowej Liceum Civitas bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że pliki te będą zapisane w pamięci urządzenia.

bottom of page